Lentils' soutzoukakia (kebab) with tomato sauce and rice. Lentils kebab (souzoukakia). A plant-based, vegetarian and vegan recipe.

Lentils kebab (souzoukakia). A plant-based, vegetarian and vegan recipe.